1 grudnia 2023

Kiedy decyzja środowiskowa jest wymagana?

Inwestor planujący rozpoczęcie prac budowlanych powinien uprzednio uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia i decyzje administracyjne. Jednym z kluczowych dokumentów jest decyzja dotycząca uwarunkowań środowiskowych, inaczej nazywana decyzją środowiskową. Kiedy jest konieczne uzyskanie tego typu decyzji oraz jakie kroki należy podjąć, aby ją otrzymać?

Czym jest decyzja środowiskowa? 

Decyzja środowiskowa jest wymagana do uzyskania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. To fundamentalny punkt odniesienia dla podmiotów inwestujących w przedsięwzięcia budowlane. Dokument ten określa podstawowe warunki związane z procesem realizacji projektu i ma na celu nadanie mu odpowiedniego kształtu. Kluczową kwestią jest uregulowanie szkodliwych czynników, takich jak:

  • Emisja niebezpiecznych substancji do środowiska, obejmująca zarówno gazy, jak i płyny, na przykład w formie ścieków.
  • Ilość zużywanej wody i surowców naturalnych.
  • Negatywny wpływ na krajobraz oraz gatunki zwierząt i roślin żyjących na danym obszarze, zwłaszcza te objęte ochroną.
  • Jakość życia mieszkańców okolicznych obszarów.
  • Produkcja hałasu i intensywne, uciążliwe zapachy.

W ten sposób decyzja środowiskowa pełni kluczową rolę w harmonizowaniu procesu inwestycyjnego z zasadami ochrony środowiska i dobrobytu społeczności lokalnych.

Kiedy decyzja środowiskowa jest wymagana? 

Ustawodawca uznaje, że przedsięwzięcia mające istotny wpływ na środowisko, wymagające uzyskania decyzji środowiskowej, obejmują m.in. instalacje do wytwarzania substancji chemicznych, takich jak nawozy mineralne i środki ochrony roślin, zakłady produkcyjne farmaceutycznych preparatów, koksownie, instalacje przetwarzające odpady niebezpieczne, oraz projekty związane z budową autostrad i dróg ekspresowych. 

Zgodnie z postanowieniami art. 71 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, konieczne jest uzyskanie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć, które mogą zawsze istotnie wpływać na środowisko. Dla tej kategorii przedsięwzięć wymagane jest przygotowanie raportu dotyczącego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku przedsięwzięć potencjalnie istotnie oddziałujących na środowisko (dla których sporządza się Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia), organ właściwy podejmuje decyzję, czy dodatkowo należy przedłożyć raport dotyczący wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzję środowiskową musimy uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz decyzją  dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Artykuł promocyjny.

Powiązane treści